Język

 | 

Language

Targi "AUTOSTRADA -POLSKA 2014"

PRZETARGI

2015-02-20

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego


1. Nazwa i adres zamawiającego:
WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP-8181598375 REGON-691790840

 

     Firma WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o., w ramach realizacji Projektu pt.:

„Multipleksowy system zautomatyzowanego klejenia denek i formowania uszczelnień filtrów z wypełniaczem
w postaci tiksotropowej mieszanki poliuretanowej”, numer wniosku WND-RPPK.01.01.00-18-368/13,
zaprasza do złożenia ofert cenowych w niżej wymienionych postępowaniach:


I. Postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest zakup bramowej frezarki narzędziowej CNC - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 1 na stronie internetowej zamawiającego: www.wfzd.pl;


II. Postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest zakup multipleksowego dozownika CNC mieszanki poliuretanowej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 2 na stronie internetowej zamawiającego: www.wfzd.pl;


III. Postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest zakup spawarki TIG z funkcją spawania aluminium - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 3 na stronie internetowej zamawiającego: www.wfzd.pl.


2. Termin realizacji zamówienia: 20.06.2015.

3. Miejsce oraz sposób dodatkowej informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: siedziba zamawiającego.  Osoba do kontaktu: Anatol Wszołek,  tel.: +48 668 292 272.

4. Kryteria wyboru ofert:
- cena: 50%
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30%
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 20%

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem poleconym (dla oferty ważna jest data otrzymania przez oferenta) lub osobiście. Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz przedmiot oferty.
Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem 4.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 24.03.2015 roku w siedzibie zamawiającego.

7. Otwarcie ofert pisemnych w trybie niejawnym nastąpi w dniu 25.03.2015 roku o godzinie 12.30 w siedzibie zamawiającego.

8. Zamawiający ma prawo do odwołania/unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1. Przetarg - bramowa frezarka narzędziowa CNC

2. Przetarg - multipleksowy dozownik CNC mieszanki poliuretanowej

3. Przetarg - spawarka TIG z funkcją spawania aluminium

4. Przetarg - Warunki postępowanie przetargowego

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji